KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) UCZNIÓW

 

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie mają miejsce po 25 maja 2018 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu, 34-106 Mucharz 238, kontakt mailowy pod adresem: sp.mucharz@mucharz.pl – za którego działa Dyrektor Szkoły, mgr Marian Fujak
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Robert Góralczyk, adres e mail : iodo@mucharz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych oraz opiekuńczych, a także w celu dochodzenia roszczeń,b) promowania osiągnięć uczniów i pozytywnego wizerunku Administratora,c) ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/opiekuna prawnego od odbioru dziecka z placówki, publikowania danych oraz wizerunku dziecka (w zakresie określonym w pkt II oraz III ww. zgody)

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie odpowiednio:

a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),a w szczególności ustawa systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).b) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Szkole (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),c) zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół w Mucharzu – 34-106 Mucharz 226, tel. (33) 876 14 69, który prowadzi obsługę administracyjno- ekonomiczną Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu oraz innym podmiotom które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharzu.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty, urzędy lub instytucje wykonującym zadania publiczne lub działające  na zlecenie  organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów  obowiązującego prawa. Np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 4 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przez okres trwania nauki,
a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,b) pkt 4 b) będą przechowywane do czasu ukończenia edukacji dziecka w Szkole Podstawowejc) pkt 4 c) będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie
w tym celu,

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej sp.mucharz@mucharz.pl
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 a) b) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 c) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Brak zgody uniemożliwi jednak odebranie dziecka przez osobę upoważnioną przez opiekuna prawnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych  

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Mucharz